سال جهش تولید
  • فتح الله معین
  • رئیس کمیسیون نظارت, پایش و پیگیری